Privacy

Privacy statement
Binnen Sport-4-You wordt er gewerkt met persoonsgegevens. Sport-4-You streeft ernaar om zorgvuldig om te gaan met de verkregen persoonsgegevens. Hier hoort bij dat deze goed beveiligd worden. Sport-4-You houdt zich hierdoor met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Sport-4-You is verantwoordelijk voor de verwerking van de door jou ontvangen persoonsgegevens. Dit houdt in dat Sport-4-You de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt, dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten en alleen de persoonsgegevens verwerkt die wij van jou hebben ontvangen.
 
Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Voor het verwerken van persoonsgegevens moet Sport-4-You zich houden aan één van de wettelijke grondslagen. Hieronder vind je een overzicht terug van de rechtsgronden die Sport-4-You hanteert voor het verwerken van de persoonsgegevens:
– in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst (denk hierbij aan de persoonsgegevens die vereist zijn voor aanmelding van een lid);
– voldoen aan een wettelijke verplichting (denk hierbij aan boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
– in verband met de gerechtvaardigde belangen van Sport-4-You, waarbij Sport-4-You erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
– het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan.
– bij aanmelding als Judo lid zal de vereniging het lid aanmelden bij JBN. Daarom zullen contactgegevens ook doorgegeven worden aan de JBN. Hoewel we de JBN volledig vertrouwen met het zorgvuldig omgaan met uw gegevens, raden wij u aan om het privacy statement van de JBN door te nemen.

Als bepaalde persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan Sport-4-You besluiten om geen lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan.

Website en cookies
De bezoekgegevens van de website worden niet bijgehouden. Op de website tref je een aantal links aan naar websites van andere organisaties/instanties. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Sport-4-You geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door deze organisaties/instanties. Wij raden je daarom aan om het privacy statement door te nemen van de website die je bezoekt.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Wij registeren persoonsgegevens van jou op de volgende manieren:
– Informatie aanvraag via onze website
– Als je jezelf wordt aangemeld bij de Sport-4-You
– Als je een dienst afneemt

Sport-4-You verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Sport-4-You verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Sport-4-You
– om contact te kunnen leggen;
– om je informatie toe te sturen;
– voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst(en);
– voor het uitvoeren van de (financiële) administratie;
– voor het organiseren van toernooien en evenementen
– relatiebeheer;
– het bestand van alle leden, vrijwilligers.

Als lid van Sport-4-You ga je akkoord met publicatie van foto’s die gemaakt worden tijdens de door Sport-4-You georganiseerde toernooien/evenementen.

Beveiliging persoonsgegevens
Door Sport-4-You zijn er technische en organisatorische maatregelen genomen tegen het verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens.
 
Sport-4-You heeft voldoende fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen om de jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen.

Uitwisseling persoonsgegevens
Sport-4-You deelt het uitwisselen van persoonsgegevens op in 3 onderdelen:
1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de Sport-4-You
– Sport-4-You kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen het bestuur
– Sport-4-You ziet erop toe dat binnen de bond de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
– Sport-4-You verstrekt alleen persoonsgegeven aan autoriteiten als dit conform geldende wettelijke verplichtingen is. Sport-4-You kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de Sport-4-You
Bij aanmelding als Judo lid zal de vereniging het lid aanmelden bij JBN. Daarom zullen contactgegevens ook doorgegeven worden aan de JBN. Hoewel we de JBN volledig vertrouwen met het zorgvuldig omgaan met uw gegevens, raden wij u aan om het privacy statement van de JBN door te nemen.

3. Geen commercieel gebruik
De door Sport-4-You ontvangen persoonsgegevens zullen nooit commercieel ter beschikking worden gesteld aan derden.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door jouw persoonsgegevens te registeren bij Sport-4-You garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Ook als er wijzigingen plaatsvinden in jouw persoonsgegevens, ben je zelf verantwoordelijk dat de wijzigingen bij Sport-4-You worden doorgevoerd.

Bewaren persoonsgegevens
Sport-4-You bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Jouw privacy rechten
Je hebt het recht om inzage, correctie, beperking, overdracht en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.


Je kan jouw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
Sport-4-You
vinkwijkseweg 20
7038EP Zeddam
Info@sport-4-you.nl

Daarnaast ben je ook in de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons op het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren dan ook om deze regelmatig in te zien, zodat je up-to-date te blijft m.b.t. tot het privacy beleid van Sport-4-You.

Vragen
Mocht je naar aanleiding van het privacy statement nog vragen hebben, dan kan je contact met ons opnemen via Info@sport-4-you.nl

Sport-4-You, 25 mei 2018